top of page

/ REGULAMIN SKLEPU

1. DEFINICJE

1.1 Dni Robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2 Dostawca to podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wydania (dostawy) Towarów, w tym zwłaszcza:

1.3 Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje         zdolność prawną, na rzecz której – zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa – mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży. Osoba fizyczna może być Klientem, jeżeli: (a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub (b) uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

1.4 Kodeks Cywilny to ustawa o tym tytule z dnia 23 kwietnia 1964 roku w jej najbardziej aktualnym brzmieniu.

1.5 Konsument to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.6 Konto Klienta to indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

1.7 Koszyk to funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących zamówienia, a w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności itp.

1.8 Przedsiębiorca to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9 Regulamin to niniejszy regulamin.

1.10 Sklep Internetowy to punkt prowadzenia handlu elektronicznego przez Sprzedawcę, w domenie internetowej www.slodki-bufet.pl;

1.11 Sprzedawca to SLODKI BUFET ANNA KACZOR z siedzibą we Wrocławiu (52-118), ul. Chińska 5, NIP: 8871816217.

1.12 Towar to produkt wystawiony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.13 Umowa Sprzedaży to umowa sprzedaży zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

2. REJESTRACJA

 

2.1 W celu utworzenia Konta Klienta, Klient powinien dokonać rejestracji. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wglądu w historię zamówień już zrealizowanych.

2.2 Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu Internetowego.

2.3 Klient może dokonać rejestracji: wypełniając formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i przesyłając wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym; podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło (ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta służących zabezpieczeniu dostępu do Konta Klienta) – login stanowi adres email Klienta;

2.4 Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i korzystania z jego funkcjonalności.

2.6 Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta Klienta w każdym czasie – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania.

3. LOGOWANIE

 

3.1 Klient może się zalogować do Konta Klienta:

3.1.1 za pomocą swojego emaila i wcześniej ustalonego podczas rejestracji hasła. 

3.1.2 za pośrednictwem swojego konta użytkownika serwisu społecznościowego FACEBOOK, co następuje poprzez przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu społecznościowego FACEBOOK, gdzie Klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika (autoryzacja); po dokonaniu autoryzacji Klient zostaje przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie społecznościowym FACEBOOK – dane autoryzacyjne w tym serwisie nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

3.1.3 za pośrednictwem swojego konta użytkownika serwisu GOOGLE, co następuje poprzez przekierowanie ze Sklepu Internetowego na stronę internetową serwisu GOOGLE, gdzie Klient proszony jest o podanie nazwy użytkownika (adresu email w serwisie GMAIL) oraz hasła, jakie posiada do konta użytkownika (autoryzacja); po dokonaniu autoryzacji Klient zostaje przekierowany do Sklepu Internetowego, w którym zakładane jest Konto Klienta, z odnośnikiem do konta użytkownika w serwisie GOOGLE – dane autoryzacyjne w tym serwisie nie są rejestrowane i przechowywane przez Sprzedawcę.

 

4. ZAMÓWIENIA

 

4.1 Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.

4.2 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.3 Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, lub także usługę pakowania na prezent, i dodaje go do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku (“dodaj do Koszyka” albo o równoważnym sensie). Klient po skompletowaniu zamówienia i wskazaniu w Koszyku sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając odpowiedni przycisk wskazujący na obowiązek zapłaty (“zamawiam z obowiązkiem zapłaty” albo o równoważnym sensie).

4.4 Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient jest informowany – w szczególności – o głównych cechach Towaru, danych identyfikujących Sprzedawcę, łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę (transport, dostarczenie, usługi pocztowe), a także – w przypadku Konsumenta – prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

4.5 Zamówienie złożone Sprzedawcy stanowi ofertę – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – zawarcia Umowy Sprzedaży, złożoną przez Klienta.

4.6 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email potwierdzenie jego złożenia oraz szczegóły zamówienia. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres email informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

4.7 Dla uniknięcia wątpliwości, w przypadku gdy Klient wybrał formę płatności, o której mowa w pkt. 5.2.5 Regulaminu (płatność gotówką za pobraniem), Umowa Sprzedaży zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym – niewykonanie odbioru lub zapłaty ceny przed zwrotnym odesłaniem Towaru przez Dostawcę powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.

4.8 Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym Nośniku, na adres email lub fizyczny Klienta.

 

5. PŁATNOŚCI

 

5.1 Ceny zamieszczone przy danym Towarze w Sklepie Internetowym stanowią ceny brutto z podatkiem VAT równym 0% gdyż na takich zasadach VAT działa obecnie Sprzedawca i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży; o tych innych kosztach Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

5.2 Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

5.2.1 przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy;

5.2.2 płatność za pośrednictwem PAYPAL - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PAYPAL informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;

5.2.3 karta płatnicza poprzez zewnętrzny system płatności PAYU – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PAYU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności;

5.2.4 gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu dostawy – w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

5.3 Klient powinien dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 5 Dni Roboczych (termin ściśle określony, w rozumieniu i ze skutkami określonymi w art. 492 Kodeksu Cywilnego), jeżeli wybrał formę przedpłaty. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego.

 

6. DOSTAWA

 

6.1 Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Polski,

6.2 Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do realizacji zamówienia.

6.3 Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

6.4 W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres email Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę z numerem Przesyłki oraz nazwą Dostawcy.

6.5 Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Dostawcy spisania właściwego protokołu.

6.6 Sprzedawca dołącza do przesyłki fakturę dotyczącą Towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży lub wysyła ją do Klienta drogą elektroniczną w zależności od jego preferencji. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca oraz dostarczyć Sprzedawcy informacji niezbędnych do wystawienia takiego dokumentu oraz sposobem w jaki dokument ma zostać wysłany do Klienta. Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez wypełnienie niezbędnymi danymi odpowiednich pól tj. "Nazwa firmy" oraz "Numer NIP" podczas składania zamówienia oraz i dodania do zamówienia notatki z informacją o tym jaki sposób dostarczenia faktury wybiera Klient, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.

6.5 W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

6.8 W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.

 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

7.1 Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca; Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli odstąpienia przed jego upływem.

7.2 Konsument może wykonać prawo do odstąpienia, składając Sprzedawcy oświadczenie takiej woli. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sklepu Stacjonarnego lub elektronicznie na adres slodki.bufet.posypki@gmail.com;

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

7.4 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.5 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.

7.6 Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.7 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres  we Wrocławiu (52-118), ul. Chińska 5.

7.8 W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.9 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

8.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.11 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w szczególności, gdy Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu i nie jest zaplombowane w oryginalny sposób. Towar uważany jest za zaplombowany kiedy nakrętka na butelce nie została odkręcona oraz naklejka na butelce i nakrętce nie została uszkodzona.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym Umowy Sprzedaży. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.

8.2 Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.

8.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Nowy Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W zakresie usług przewidujących zobowiązanie ciągłe, takich jak usługa prowadzenia Konta Klienta, zmiana Regulaminu może nastąpić w przypadku:

8.3.1 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mającej wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

8.3.2 wydania orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

8.3.3 rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego;

8.3.4 zapobiegania naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałania nadużyciom;

8.3.5 usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

8.3.6 zmiany technologicznej w procesach w Sklepie Internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta Klienta lub zakupowym;

8.3.7 zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;

8.4 Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

8.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2020.

bottom of page